מודל Ytek מושתת על סביבת למידה טכנולוגית המבוססת רובוטיקה – Robotic Based Learning) RBL)
המשלבת למידה מבוססת בעיות Problem Based Learning) PBL).
המחקר מצביע שסביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים Engineering Habits of Mind) EHoM).

המודל הפדגוגי

המודל מתבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה המציעה שיטות המגבירות את המוטיבציה הפנימית ומפתחת תהליכי חשיבה מסדר גבוה. גישה זו גורמת לתלמידים להיות אקטיביים וללמוד מתוך הכרה ומודעות לתהליך בדרך חוויתית. תכניות הלימודים מיועדות לתלמידים מגני חובה ועד כתה י’ ומותאמת לכל מגזרי האוכלוסייה.