Ytek עוסקת בחינוך במקצועות ה- Science, Technology, Engineering and Mathematics) STEM) ופועלת בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות ומוסדות בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי.
Ytek נוסדה בשנת 2005 ופרסה מאז למעלה מ -150 מרכזי המח”ר – הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה בכל רחבי הארץ בדגש על אוכלוסיות בפריפריה חברתית וגיאוגרפית.

Ytek פועלת בשיתוף 3 פקולטות בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

  • הפקולטה למתמטיקה.
  • המעבדה לרובוטיקה ע”ש לאומי בפקולטה להנדסת מכונות.
  • הפקולטה להנדסה ביורפואית.

מודל Ytek מושתת על סביבת למידה טכנולוגית המבוססת רובוטיקה Robotic Based Learning) RBL) המשלבת למידה מבוססת
בעיות Problem Based Learning) PBL). המחקר מצביע שסביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של
מהנדסים Engineering Habits of Mind) EHoM).
המודל מתבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה המציעה שיטות המגבירות את המוטיבציה הפנימית ומפתחת תהליכי חשיבה מסדר גבוה. גישה זו גורמת לתלמידים להיות אקטיביים וללמוד מתוך הכרה ומודעות לתהליך בדרך חוויתית. תכניות הלימודים מיועדות לתלמידים מגני חובה ועד כתה י’ ומותאמות לכל מגזרי האוכלוסייה.

Ytek פועלת בשלושה מוקדים רגבה, קרית גת וקיבוץ מרחביה.